Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje - 2018 rok

Data Opis Pobierz dokument
20.12.2018

POSTANOWIENIE Nr 773-16/2018

KOMISARZA WYBORCZEGO

W SKIERNIEWICACH I

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

...
18.12.2018

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie zmiany decyzji Starosty Skierniewickiego Nr 98/2018 z dnia 10.04.2018 r.                        

 o pozwoleniu na budowę  w obrębie Nowy Dwór Parcela i Kaczorów, gm. Nowy Kawęczyn

..

17.12.2018

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 

"Uruchomienie linii do suszenia owoców, warzyw, ziół, grzybów i materiału roślinnego oraz kompostowni napowierzchniowej wraz z linią sortująco-pakującą podłoże"

..

14.12.2018

ZAWIADOMIENIE

dotyczące taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

..

zawiadomienie

..

decyzja

13.12.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

dnia 19 grudnia 2018 roku na godz. 13:00

...
30.11.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Podtrzcianna, działka nr 25/5 i Strzyboga, działki nr 415, 341/1, 226/1, 225/3, 224/1, 223/1, 222/5, 222/7, 221/1, 220/3, 219/3, 217/1, 216/3, 215/1, 214/3, 214/5, 213/1, 212/1, 209/1, 208/5, 208/7, 208/9, 207/1, 206/6, 203/1, 204/1, 205/1, 171, 83/1 i 82 na budowę sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz ze złączem kablowym SN oraz stacją transformatorową SN/nN wraz z demontażem istniejącej sieci napowietrznej SN.

 

...
28.11.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi

Doleck, działki nr 2450, nr 725, nr 768/1,-  na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia

...
26.11.2018

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie  uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

...
22.11.2018

ZAWIADOMIENIE

 

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o zgromadzonym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. 

"Uruchomienie linii do suszenia owoców, warzyw, ziół, grzybów i materiału roślinnego oraz kompostowni napowierzchniowej wraz z linią sortująco-pakującą podłoże"

...
21.11.2018

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: 

"Rozbudowa kompleksu hal produkcyjno-magazynowych o halę namiotową-magazynową" na terenie działek o numerze ew. 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 4 w obrębie Nowy Dwór - Parcela, Gmina Nowy Kawęczyn

...
20.11.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie przeprowadzenia  konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt statutu sołectwa, dotyczący wszystkich sołectw z terenu Gminy Nowy Kawęczyn, tj. sołectwa: Adamów, Doleck, Dukaczew, Dzwonkowice, Esterka, Franciszkany, Kolonia Starorawska, Kwasowiec, Marianów, Nowy Kawęczyn, Nowy Dwór-Parcela, Nowy Dwór, Prandotów, Rawiczów, Rzędków, Stary Rzędków, Stara Rawa, Strzyboga, Suliszew, Trzcianna, Zglinna Duża, Zglinna Mała.

...

Obwieszczenie

...

Projekt statutu

...

Formularz ankietowy

15.11.2018

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie zwołania I Sesji Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

...

...

14.11.2018

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

 

..

...

08.11.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Stara Rawa, działka nr 293 na remont chodnika wokół kościoła

...
07.11.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi

Podtrzcianna, działka nr 25/5 i Strzyboga, działki nr 415, 341/1, 226/1, 225/3, 224/1, 223/1, 222/5, 222/7, 221/1, 220/3, 219/3, 217/1, 216/3, 215/1, 214/3, 214/5, 213/1, 212/1, 209/1, 208/5, 208/7, 208/9, 207/1, 206/6, 203/1, 204/1, 205/1, 171, 83/1 i 82 na budowę sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz ze złączem kablowym SN oraz stacją transformatorową SN/nN wraz z demontażem istniejącej sieci napowietrznej SN.

...
07.11.2018

Z A W I A D O M I E N I E

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

"Uruchomienie linii do suszenia owoców, warzyw, ziół, grzybów i materiału roślinnego oraz kompostowni napowierzchniowej wraz z linią sortująco-pakującą podłoże".

...
23.10.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Stara Rawa, działka nr 293 na remont chodnika wokół kościoła

...
18.10.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje, że w dniu
17 października 2018r. zostało opublikowane Rozporządzenie nr 1/2018 Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 15 października 2O18r. w sprawie
zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich
zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego,

...
01.10.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 12 października 2018 roku na godz. 12.00 posiedzenie XXXIX-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...
01.10.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów 

dnia 11 października 2018 roku  na godz. 10:00

...
01.10.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 10 października 2018 roku  na godz. 10:00

...
01.10.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu  Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

dnia  9 października 2018 roku  na godz. 10:00

...
01.10.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 8 października 2018 roku  na godz. 10:00

...
26.09.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 28 września 2018 roku na godz. 13.00 posiedzenie XXXVIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...
05.09.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 11 września 2018 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXXVII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...
29.08.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów 

dnia 6 września 2018 roku  na godz. 10:00

...
29.08.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

dnia 5 września 2018 roku  na godz. 10:00

...
28.08.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 29 sierpnia 2018 roku na godz. 12.00 posiedzenie XXXVI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...
23.08.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu  Komisji Oświaty Kultury i Sportu 

dnia 29 sierpnia 2018 roku  na godz. 13 :00

...
21.08.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

...
10.08.2018

INFORMACJA

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie zapoznania się z projektami uchwał oraz zgłoszenia ewentualnych uwag w związku ze zmianą ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm).

...
07.08.2018

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2018r. oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

...

wniosek

...

załącznik do wniosku

06.08.2018

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie Uproszczonych Planów Urządzania Lasów

..
27.07.2018

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegąjacego na

"Rozbudowa gospodarstwa polegająca na powiększeniu istniejącego budynku tuczu oraz budowie nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 111, 112, 113, 114 obręb Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie"

..
19.07.2018

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o treningu systemu wykrywania i alarmowania

..
16.07.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Stara Rawa, działka nr 336/1 i Helenków, działki nr 26
i nr 51 na budowę sieci wodociągowej

..
16.07.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

dla terenu położonego w obrębie Strzyboga, działki nr 304/2, nr 305/2, nr 279, nr 256, nr 308, nr 309, nr 310, nr 311, nr 312/2,
nr 312/1, nr 313, nr 314, nr 315, nr 316, nr 317, nr 318, nr 319, nr 320, nr 321, nr 322
i nr 323 i Franciszkany, działki nr 1, nr 2, nr 3/1, nr 4/1, nr 5/1, nr 6/1, nr 7, nr 8/1,
nr 9/1, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 183 i nr 138 na rozbudowę oświetlenia ulicznego

..
10.07.2018

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektów Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasu niebędących własnością Skarbu Państwa obrębów ewidencyjnych Gminy Nowy Kawęczyn

..
9.07.2018

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Uruchomienie linii do suszenia owoców, warzyw, ziół, grzybów i materiału roślinnego oraz kompostowni napowierzchniowej wraz z linią sortująco-pakującą podłoże".

..
27.06.2018 Zapytanie ofertowe: Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla 3 jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Kawęczyn  
Zapytanie ofertowe ..
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy ....
Załącznik nr 2 - projekt umowy ....
26.06.2018

Ogłoszenie

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powstałych na skutek suszy

 

 

..

ogłoszenie

..

wniosek

..

oświadczenie 1

..

oświadczenie 2

..

przykład wypełnienia oświadczenia

..

zgoda RODO

21.06.2018

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie

w sprawie terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2018/19

...

20.06.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - posadowienie linii do produkcji betonu Z5/1RMP 1500 lub instalacji równorzędnej oraz budowę zbiornika retencyjnego na wody opadowe, zbiornika-osadnika, kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych w obrębie Kolonia Starorawska, gm. Nowy Kawęczyn

...

18.06.2018

Projekt decyzji o warunkach zabudowy

dla terenu położonego w obrębie Strzyboga, działki nr 304/2, nr 305/2, nr 279, nr 256, nr 308, nr 309, nr 310, nr 311, nr 312/2,
nr 312/1, nr 313, nr 314, nr 315, nr 316, nr 317, nr 318, nr 319, nr 320, nr 321, nr 322
i nr 323 i Franciszkany, działki nr 1, nr 2, nr 3/1, nr 4/1, nr 5/1, nr 6/1, nr 7, nr 8/1,
nr 9/1, nr 10, nr 11, nr 12, nr 13, nr 183 i nr 138 na rozbudowę oświetlenia ulicznego

...

...

15.06.2018

Obwieszczenie - zawiadomienie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

"Budowa dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny - 6400 l każdy"

...
11.06.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Stara Rawa, działka nr 336/1 i Helenków, działki nr 26
i nr 51 na budowę sieci wodociągowej 

...
29.05.2018

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Oświaty Kultury i Sportu  oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 12 czerwca 2018 roku  na godz. 10 :00

...

29.05.2018

ZAWIADOMIENIE

o  posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 08 czerwca 2018 roku  na godz. 8 :00

...

22.05.2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu ogólnego

zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

...

10.05.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 22 maja 2018 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXXIV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...

10.05.2018

Z A W I A D O M I E N I E - OBWIESZCENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o możliwości ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Rozbudowie gospodarstwa polegającej na powiększeniu istniejącego budynku tuczu oraz budowie nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 111, 112, 113, 114 obręb Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie"

 

...

08.05.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 18 maja 2018 r. o godzinie 10.00

...

08.05.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 17 maja 2018 r. o godzinie 10.00

...

08.05.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 16 maja 2018 r. o godzinie 10.00

...

30.04.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 10 maja 2018 r. o godzinie 10.00

...

19.04.2018

INFORMACJA

Ustala się dzień 4 maja 2018 r. (piątek)

dniem wolnym od pracy

z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania

w dniu 12 maja 2018 r. (sobota)

dla pracowników

URZĘDU GMINY

GMINNEGO ZESPOŁU DO SPRAW OŚWIATY

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

w godzinach 7.00-14.00

GMIENNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w godzinach 7.00-15.00

16.04.2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej o hale magazynową w obrębie Nowy dwór Parcela i Kaczorów, gm. Nowy Kawęczyn

...

11.04.2018

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018

...

27.03.2018

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowa dwóch podziemnych zbiorników na gaz płynny- 6400 l każdy".

...

21.03.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 29 marca 2018 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXXIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

...

12.03.2018
 
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.
 
 

..

ogłoszenie

..

wzór oferty

..

instrukcja wypełnienia oferty

09.03.2018

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN

informuje,

że na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Kawęczynie w dniu 9 marca 2018 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Nowy Kawęczyn przeznaczonej do sprzedaży  położonej  w miejscowości  Dukaczew.

Wykaz w załączeniu.

...

21.02.2018

INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w  Skierniewicach
z dnia 21 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze
właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach
oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 

Przepisy prawne dotyczące  urzędników wyborczych to art.191a-191h   Kodeksu wyborczego  (link) oraz w uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (link)

...

informacja

..

zgłoszenie

 

 
20.02.2018

OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

” Rozbudowie kompleksu hal produkcyjno –magazynowych o halę magazynową ”

...
29.01.2018

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

..

ogłoszenie

..

projekt uchwały

..

program

16.01.2018

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2018r. oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

...

wniosek

...

Załącznik do wniosku

15.01.2018

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 29 stycznia 2018 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXXII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na  budowę budynku i wyposażenie w urządzenia technologiczne Zakładu Rozbioru Mięsa Czerwonego i Białego; zbiornika na ścieki socjalno-bytowe; dwóch zbiorników na ścieki technologiczne i separator tłuszczu oraz zbiornika naziemnego na gaz płynny z płytą fundamentową na działce ew. nr 271/3  w obrębie  Suliszew, gm. Nowy Kawęczyn

..

09.01.2018

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 25 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00

..

09.01.2018                                                                                                                                   

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 24 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00

                                                                                                                                

..

09.01.2018

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 23 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2018-01-04 13:45:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2019-01-18 08:23:31)