Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje - 2017 rok

 

Data Opis Pobierz dokument
27.12.2017

ZAWIADOMIENIE

REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI

o terminie wydania warunków uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

"Rozbudowie gospodarstwa polegającej na powiększeniu istniejącego budynku tuczu oraz budowie nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 111, 112, 113, 114 obręb Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie"

..

28.12.2017

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Rozbudowie kompleksu hal produkcyjno-magazynowych o halę magazynową"

..

27.12.2017

Zawiadomienie- obwieszczenie o udziale społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji środowiskowej

..

11.12.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 28 grudnia 2017 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXXI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..

06.12.2017

INFORMACJA

po konsultacjach po podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

..

01.12.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00

..

01.12.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 14 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00

..

01.12.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 13 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00

..

01.12.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 12 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00

..

29.11.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi

Doleck, działki nr 2450, nr 725, i 648/1,- na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.   

..

28.11.2017

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

..

informacja

..

projekt uchwały

23.11.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi

Nowy Dwór Parcela, działki nr 88, nr 75, nr 92, nr 74/1 nr 74/2,- na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.   

..

20.11.2017

WÓJT  GMINY

NOWY KAWĘCZYN

 

i  n  f  o  r  m  u  j  e,

 

że na tablicy ogłoszeń w dniu 17 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Kawęczynie  został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Nowy Kawęczyn przeznaczonych do wynajmu  położonych  w miejscowości Nowy Kawęczyn.

15.11.2017

Informacja

o dofinansowaniu projektu

„ Wyposażenie pomieszczenia kuchennego

w remizie strażackiej sposobem pogłębiania integracji mieszkańców sołectwa Trzcianna ”

ze środków

Województwa Łódzkiego. 

..

13.11.2017

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

oraz o poszerzeniu kręgu stron postępowania

 dla przedsięwzięcia pn.

” Rozbudowa gospodarstwa polegająca na powiększeniu istniejącego budynku tuczu

oraz budowie nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą

 na dz. nr ewid. 111, 112, 113, 114 obręb Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn,

powiat skierniewicki, województwo łódzkie ”

..
30.10.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

o pozwoleniu na  budowę instalacji zbiornikowej i wewnętrznej gazu na gaz płynny do nagrzewnic gazowych w hali produkcyjno-magazynowej w obrębie  Kaczorów, gm. Nowy Kawęczyn

..
30.10.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 09 listopada 2017 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXX-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..
24.10.2017 Informacja o dofinansowaniu zadania:

„ Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej   dla Gminy  Nowy Kawęczyn”.

..
24.10.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór Parcela, działki nr 88, nr 75, nr 92, nr 74/1, nr 74/2,-  na budowę i przebudowę sieci elektroenergetycznej średniego i  niskiego napięcia.     

..
24.10.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Doleck, działki nr 2450, nr 725, nr 648/1,-  na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.     

..
18.10.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 30 października 2017 roku  na godz. 10 :00 

..
18.10.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 27 października  2017 r. o godzinie 10.00

..
18.10.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 26 października  2017 r. o godzinie 10.00

..
18.10.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 25 października 2017 r. o godzinie 10.00

..
11.10.2017

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowy Kawęczyn"

..
02.10.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SKIERNIEWICKIEGO

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

o pozwoleniu na  rozbudowę hali produkcyjno-magazynowej o halę magazynową w obrębie Nowy Dwór Parcela  i Kaczorów,

gm. Nowy Kawęczyn

...
19.09.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 29 września 2017 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXIX-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..

19.09.2017

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Mienia Komunalnego i Finansów,  Komisji Rewizyjnej, oraz Komisji Oświaty Kultury i Sportu

dnia 27 września 2017 r. o godz.10 ºº

..

18.09.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o możliwości zapoznania się z projektem opracowania pt. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  dla Gminy Nowy Kawęczyn"

..

obwieszczenie

..

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

30.08.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

..

 

30.08.2017

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

” Rozbudowie gospodarstwa polegająca na powiększeniu istniejącego budynku tuczu

oraz budowie nowego obiektu do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą

 na dz. nr ewid. 111, 112, 113, 114 obręb Zglinna Mała, gmina Nowy Kawęczyn,

powiat skierniewicki, województwo łódzkie ”

..
24.08.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 31 sierpnia 2017 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXVIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..
23.08.2017

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

..
21.08.2017

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

”posadowieniu linii do produkcji betonu Z5/1/RMP 1500 ”

..
21.08.2017

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 „ Budowie i wyposażeniu w urządzenia technologiczne Zakładu Rozbioru Mięsa Czerwonego i Białego na działce o nr ewid. gr. 271/3 , obręb Suliszew, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie ”

..
08.08.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Suliszew, działki nr 48, nr 258, nr 281/2,
 i nr 63/1,-  na budowę linii  kablowej 15kV z dwoma stanowiskami słupowym

..
28.07.2017

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2017r. oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

..

wniosek

28.07.2017

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu  postanowienia o odstąpieniu od obowiązku

przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko.

..
27.07.2017

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie

w sprawie terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/18

 

..
14.07.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

                                        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Suliszew, działki nr 395, nr 63/2  i  nr 448/3,- na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.

 

..
10.07.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

..
10.07.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Suliszew, działki nr 48, nr 258, nr 281/2,
 i nr 63/1,-  na budowę linii  kablowej 15kV z dwoma stanowiskami słupowymi.    

 

..
20.06.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXVII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..
20.06.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Suliszew, działki nr 725, nr 2450, nr 1479,
nr 395, nr 63/2 i nr 448/3,-  na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.      

 

..
16.06.2017

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie konsultacji społecznych z wyborcami w zakresie rodzajów kart do głosowania

..
14.06.2017

ZAWIADOMIENIE

o wspólnym posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 27 czerwca 2017 roku  na godz. 10 :00

..
14.06.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 26 czerwca  2017 r. o godzinie 10.00

..
09.06.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

                                        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Marianów, działki nr 83, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 20, nr 192 i we wsi Franciszkany, działki nr 200, nr 199 i nr 182 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV oraz budowę złącz kablowo-pomiarowych.     

..
07.06.2017

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Rozbudowie i modernizacji istniejącego Zakładu"

..
26.05.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

                                        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

położonego we wsi Trzcianna, działka nr 290/3 na budowę stacji transformatorowej 15/04 dla zasilania zakładu produkcyjnego.

..
24.05.2017

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o możliwości składania wniosków mrozowych

..
Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję ..
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw ..
Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej ..
24.05.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Marianów, działki nr 83, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12, nr 20, nr 192 i we wsi Franciszkany, działki nr 200, nr 199 i nr 182 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN wraz ze stacją transformatorową 15/0,4kV oraz budowę złącz kablowo-pomiarowych.    

..
19.05.2017

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu  postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

"Rozbudowa oraz modernizacja istniejącego Zakładu"

..
12.05.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Trzcianna, działka nr 290/3 na budowę stacji transformatorowej 15/04 dla zasilania zakładu produkcyjnego.

 

..
10.05.2017

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszary we wsiach Kolonia Starorawska i  Nowy Dwór Parcela

..
04.05.2017

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie i wyposażeniu w urządzenia technologiczne Zakładu Rozbioru Mięsa Czerwonego i Białego na działce o nr ewid. gr. 271/3 , obręb Suliszew, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie"

..

18.04.2017

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

..

07.04.2017

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego wynikającego z programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

..

07.04.2017

OGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie

w sprawie terminów składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

..

28.03.2017

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego

..

09.03.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 23 marca 2017 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXVI-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..

07.03.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 17 marca 2017 roku  na godz. 10 :00 

..

07.03.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 16 marca  2017 r. o godzinie 10.00

..

07.03.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 15 marca  2017 r. o godzinie 10.00

..

07.03.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 14 marca  2017 r. o godzinie 10.00

..

06.03.2017

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

"Przebudowie drogi gminnej nr 115308E relacji : Strzyboga – Nowy Rzędków – Stary Rzędków na długości 2550 mb."

..

01.03.2017
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.

..

ogłoszenie

..

wzór oferty

..

instrukcja wypełnienia oferty

13.02.2017

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia:

"Posadowienie linii do produkcji betonu Z5/1/RMP 1500 "

 

..

10.02.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

                                        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

położonego we wsi Marianów działka nr 61 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej  PLAY nr SKI 4471A.

..

06.02.2017

                                 O G Ł O S Z E N I  E

 

Wójt  Gminy  Nowy Kawęczyn informuje  mieszkańców Gminy  Nowy Kawęczyn, o nieodpłatnym przeprowadzeniu zbiórki  wyrobów zawierających azbest w roku 2017 . Właściciele  posesji , na których  zalegają   odpady  zawierające azbest ( zdjęte już z dachów,  a niezgłoszone do dnia dzisiejszego do odbioru  przez Gminę), proszeni są o złożenie do  Urzędu Gminy  załączonego wniosku w  nieprzekraczalnym  terminie do 20 lutego 2017 r.

Informacja  nie dotyczy wniosków, które zostały złożone do Urzędu Gminy w roku 2015 i 2016 .

..

WNIOSEK

23.01.2017

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2017r. oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

..

wniosek

25.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

                                        w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór Parcela, działki nr 4 i 5 i we wsi Kaczorów, działki nr 80/3  i  109 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN.  

..
25.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Doleck, działki nr 725, nr 2450, nr 1479,
nr 1480, nr 738, nr 1482, nr 1483, nr 1490 na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia.      

..
25.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Marianów działka nr 61 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr SKI 4471A.

..
24.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowa Trzcianna, działki nr 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/3, 7/5, 8, 9, 10/1, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 13/2, 13/3, 13/7, 13/8, 14/2, 14/3, 15/1, 16, 17, 18, 19/2, 21/1, 22, 38, 54/1, 53/2, 63, 68, 37, we wsi Franciszkany, działki nr 109/1, 109/2, 110, 111/5, 111/6, 125, 229, 230, 231, 111/7, 111/8, 106/1, 107/1,108/1 i we wsi Nowy Kawęczyn, działki nr 99, 100/3 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN i niskiego napięcia nN wraz ze stacją transformatorową, wymiana przyłączy nN, wyniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynków oraz demontaż istniejącej sieci SN  i  nN.

..
24.01.2017

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Informacja o Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi

..
Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2017 roku.
..
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nowy Kawęczyn
..
11.01.2017

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

..
11.01.2017

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 31 stycznia 2017 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

..
11.01.2017

OBWIESZCZENIE

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :

„ Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami wodnymi i nowym korytem na odcinku 32+000 - 32+850 km  rzeki Łupi  w miejscowości Strzyboga, gm. Nowy Kawęczyn ”

..
11.01.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów

dnia 27 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00

..
11.01.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

dnia 26 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00

..
11.01.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

dnia 25 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00

..
11.01.2017

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

dnia 24 stycznia 2017 r. o godzinie 10.00

..
09.01.2017

Raport z konsultacji społecznych dotyczących założeń Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016 – 2020

..
05.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór Parcela, działki nr 4 i 5 i we wsi Kaczorów, działki nr 80/3 i 109 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN.   

..
04.01.2017

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu decyzji

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

”Remont drogi gminnej nr 115316E relacji : Marianów – Dukaczew i drogi wewnętrznej przez wieś Marianów ”

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2017-01-04 13:45:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2018-01-04 14:10:12)