Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje - 2015 rok

Data Opis Pobierz dokument
30.12.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu: obręb Nowy Dwór Parcela:  działki nr 75 i 192/1201; obręb Dukaczew: działka nr 192; obręb Kwasowiec: działki nr 14/2 i 87; obręb Marianów: działka nr 131/1; obręb Zglinna Duża: działki nr 137, 143/2 i 385 i obręb Zglinna Mała: działka nr 33 oraz obręb Zalesie w gminie Skierniewice: działka nr 189

na przebudowę drogi powiatowej
nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim. 

..
21.12.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 30 grudnia 2015 roku na godz. 11.00 posiedzenie XIV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia sesji:

1. Otwarcie XIV-ej Sesji Rady Gminy.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad XIII-ej Sesji, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2015 r.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy o podjętych działaniach w okresie między Sesjami Rady, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy za 2015 rok.

7. Omówienie projektu budżetu na 2016 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał i ich przyjęcie lub zajęcie stanowiska.

9. Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów, oraz wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad

 
09.12.2015

Z A W I A D O M I E N I E

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 16 grudnia 2015 roku na godz. 11.00 posiedzenie XIII-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek posiedzenia sesji:

1.Otwarcie XIII-ej Sesji Rady Gminy.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z obrad XII-ej Sesji, która odbyła się w dniu 09 listopada 2015 r.

5.Sprawozdanie Wójta Gminy o podjętych działaniach w okresie między Sesjami Rady, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.

6.Informacja o stanie realizacji inwestycji i remontów zaplanowanych do wykonania w 2015 roku.

7.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich przyjęcie lub zajęcie stanowiska.

8.Interpelacje, zapytania radnych i sołtysów, oraz wolne wnioski.

9. Zakończenie obrad.

 
08.12.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu obręb Nowy Dwór Parcela:  działki nr 75 i 192/1201; obręb Dukaczew: działka nr 192; obręb Kwasowiec: działki nr 14/2 i 87; obręb Marianów: działka nr 131/1; obręb Zglinna Duża: działki nr 137, 143/2 i 385 i obręb Zglinna Mała: działka nr 33 oraz obręb Zalesie w gminie Skierniewice: działka nr 189

na przebudowę drogi powiatowej
nr 1316E Pod Borem – Wilkowice – Kwasowiec – Raducz – Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim.

..
01.12.2015

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów dnia 11 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00.

..
01.12.2015

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 10 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00.

..
01.12.2015

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu dnia 9 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00.

..
01.12.2015

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dnia 8 grudnia 2015 r. o godzinie 10.00.

..
20.11.2015

INFORMACJA

o dni wolnym od pracy dnia 24.12.2015 r.

..
12.11.2015

INFORMACJA

po konsultacjach po podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

..

02.11.2015

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

..

..

30.10.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania

w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia  polegającego na 

„ Rozbudowie Drukarni  na terenie działek o nr ewid. : 2/11, 2/13 w miejscowości Nowy  Kawęczyn 32A ”

..
23.10.2015

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 Skierniewice- Nowy Kawęczyn

..
23.10.2015

 

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

..
19.10.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na " Budowie obory wraz z infrastrukturą i zbiornika na gnojowice na działkach o nr ew. 128/2, 129/2, 129/6, obręb Nowy Kawęczyn"

..
13.10.2015

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

..
08.10.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Kawęczyn".

 

..
24.09.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Kolonia Starorawska działka nr 1 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel

..
24.09.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi wsi Zglinna Mała działki nr 73 i 118/2 oraz Kazimierzów działki nr 3, 8/1, 10, 12 i 38 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV dla potrzeb przyłączenia odbiorcy.

..
24.09.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsiach: Nowy Kawęczyn, Kolonia Starorawska, Nowy dwór Parcela, Kaczorów, Franciszkany i Strzyboga na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
..
21.09.2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na

budowie obory wraz z infrastrukturą i zbiornika na gnojowicę na działkach o nr ewid. 128/2, 129/2 i 129/6 w obrębie Nowy Kawęczyn

..
18.09.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec  – Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim o długości ok. 9,4 km

..
11.09.2015

OGŁOSZENIE

o zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez OSP Nowy Kawęczyn

..
10.09.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Kawęczyn

 

..
31.08.2015

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 Skierniewice- Nowy Kawęczyn

..
31.08.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Stary Rzędków działka na 12 na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

 

..
31.08.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Kolonia Starorawska działka nr 1 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel

 

..
31.08.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Zglinna Mała działki nr 73 i 118/2 oraz Kazimierzów działki nr 3, 8/1, 10, 12 i 38 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz budowę stacji transformatorowej 15/0,4kV

 

..
24.08.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w obrębach: Marianów działki nr 122/2, nr 123/2, nr 124/1 i Dukaczew działki nr 193, nr 194/1, nr 232, nr 196, nr 197, nr 199, nr 200/1, nr 203,     nr 205, nr 207 i nr 210 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej i rozbiórkę sieci niskiego napięcia.

..
24.08.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w obrębie Strzyboga, działki nr 294/1, 294/3 i 294/4 na budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia

..
24.08.2015

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem  - Wilkowice - Kwasowiec – Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem Rawskim o długości ok. 9,4 km. ”

..
19.08.2015

INFORMACJA

 o prowadzonej do 24 sierpnia rekrutacji do II edycji obywatelskiego monitoringu spółek komunalnych.

..
17.08.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego
we wsiach: Nowy Kawęczyn działki nr nr : 101/3, 103/3, 79/1, 78, 77/3, 76/4, 75, 73, 82/2, 124, 168, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 98/2, 99, 100/2, 101/1, 113/2, 103/2, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1, 120/1, 121/1, 122/1, 74/3, 70/1, 66, 64/2, 63/1, 62, 61/2, 61/1;  Kolonia Starorawska działki nr nr :  86/5, 86/3, 86/1, 55;  Nowy Dwór Parcela działki nr  nr : 50/1, 1/2, 1/1, 50/2; Kaczorów działki nr nr : 30, 29, 28, 27, 25, 24/2, 23/2, 22, 21, 19, 18, 16, 15, 7;  Franciszkany działki nr nr : 125, 185, 140/1, 138, 137, 136, 241, 134, 238, 132, 131, 130, 128, 126, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236  i  Strzyboga działki nr nr :  278/5, 277, 276, 275, 273/2, 272, 271, 267/3, 265, 264, 263, 262/2, 261, 258, 259/1, 257, 255, 254, 279; na  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej.

..
11.08.2015

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn dotyczące składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych przedłużającą się suszą

........
10.08.2015

ZAWIADOMIENIE

o zmianie nazwy przedsięwzięcia inwestora 

UDS Spółka z o.o

..
05.08.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego
we wsi Stary Rzędków, działka nr 12,-  na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę  budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

..
31.07.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego
w obrębie Strzyboga działki nr 294/1, nr 294/3, nr 294/4 na budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.  

 

..
30.07.2015

INFORMACJA

dotycząca terminarza spotkań w sprawie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD-"Gniazdo" na lata 2014-2020 a także sposobu zgłaszania propozycji i uwag do LSR.

..
28.07.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego
w obrębach: Marianów działki nr 122/2, nr 123/2, nr 124/1 i Dukaczew działki nr 193, nr 194/1, nr 232, nr 196, nr 197, nr 199, nr 200/1, nr 203,     nr 205, nr 207 i nr 210 na budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej i rozbiórkę sieci niskiego napięcia.

..
27.07.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Suliszew, działka nr 308 na rozbudowę dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

 

..
27.07.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Raducz działki nr  143/7 i nr 340,- na budowę sieci wodociągowej

..
27.07.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsiach: Zglinna Mała działki nr 106, nr 119, nr 151, nr 150, nr 152, nr 155, nr 156 i Zglinna Duża działki nr 140, nr 384, nr 396, nr 241 na budowę i demontaż sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN oraz przebudowę stacji transformatorowej

..
24.07.2015

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

o możliwości zapoznania się z aktami prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 707 Skierniewice-Nowy Kawęczyn od km 3+080 do km 10+576

 

..
24.07.2015

INFORMACJA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2015 r.

 

..
06.07.2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Kawęczyn

 

..
02.07.2015

OGŁOSZENIE

Gminnego Zespołu do Spraw Oświaty w Nowym Kawęczynie

dotyczące zapytania ofertowego na wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Trzciannie

..
01.07.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Zglinna Mała działki nr 106, 119, 151, 150, 152, 155 i 156 i Zglinna Duża działki nr 140, 384, 396, i 241 na budowę i demontaż sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN oraz przebudowę stacji transformatorowej

 

..
01.07.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Suliszew, działka nr 308 na rozbudowę dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej

..
30.06.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Raducz działki nr 143/7 i 340 na budowę sieci wodociągowej

 

..
25.06.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór Parcela działki nr 2/16, 341/4 i 50/1, Kolonia Starorawska działki nr 86/5, 86/3, 86/1 i 55 oraz Nowy Kawęczyn działki nr 79/1, 78, 77/3 i 76/2 i 82/2 na budowę sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia

..
12.06.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Raducz działki nr 355 i nr 388 na budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN (15kV), linii kablowych nn (0,4kV), słupowej sieci transformatorowej

..
09.06.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Prandotów działki nr 28/1, nr 29/1, nr 29/2, nr 27, nr 19, nr 23, nr 20/6, nr 20/7 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia.

..
08.06.2015

INFORMACJA

o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016r. do 2019r.

..
Oświadczenie kandydata na ławnika o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej ..

Oświadczenie kandydata na ławnika o nieprowadzeniu przeciwko niemu postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

..

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

..
03.06.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór Parcela działki nr 2/16, 341/4 i 50/1, Kolonia Starorawska działki nr 86/5, 86/3, 86/1 i 55 oraz Nowy Kawęczyn działki nr 79/1, 78, 77/3 i 76/2 na budowę sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia

..
29.05.2015

INFORMACJA

dotycząca dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 

 
..
28.05.2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem  Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 707 do granicy z Powiatem  Rawskim o długości ok. 9,4 km

..
18.05.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Prandotów działki nr 28/1, nr 29/1, nr 29/2, nr 27, nr 19, nr 23, nr 20/6, nr 20/7 na rozbudowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV i niskiego napięcia 0,4kV.

..
11.05.2015

OGŁOSZENIE

OR KRUS W Łodzi

w sprawie ubezpieczeń społecznych dla osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług

..
06.05.2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drukarni do produkcji wyrobów poligrafii offsetowej oraz  budowa na cele grzewcze dwóch zbiorników naziemnych na gaz płynny propan-butan zlokalizowanego na działkach nr 2/11, 2/13, w obrębie Nowy Dwór Parcela

..
05.05.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Psary działki nr 125, nr 100/6 i nr 32/2 na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia.

..
30.04.2015

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Nowy Kawęczyn

..
29.04.2015

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie pięciokolorowej maszyny arkuszowej  z podwójnym lakierowaniem zlokalizowanego na działkach nr 2/11, 2/14, 2/16, 2/18 i 341/4 w obrębie Nowy Dwór Parcela

..
28.04.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m wraz z regulacją koryta rzeki Łupi na odcinku 32+850 km  – 32+000 km w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn

..
21.04.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Budy Trzcińskie działki nr 55 i 54 oraz  Strzyboga działki nr 494, 495/1, 378, 516, 493 i 366 na budowę sieci energetycznej kablowej, stacji transformatorowej i posadowienie słupa linii średniego napięcia 

..
21.04.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Raducz, działki nr 355 i nr 388 na budowę elektroenergetycznych linii kablowych SN (15kV), elektroenergetycznych linii kablowych nn (0,4kV), słupowej stacji transformatorowej.

..
10.04.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Psary działki nr 125, nr 100/6 i nr 32/2 na budowę energetycznej sieci kablowej niskiego napięcia

..
08.04.2015

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy"

..
08.04.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Raducz działka nr 345/2 na budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. 

..
31.03.2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zakupie pięciokolorowej maszyny arkuszowej  z podwójnym lakierowaniem zlokalizowanego na działkach nr 2/11, 2/14, 2/16, 2/18 i 341/4 w obrębie Nowy Dwór Parcela

..
20.03.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego  w msc. - obrębie Nowy Dwór Parcela działki nr 196 i nr 227 i  w obrębie  PGR Nowy Dwór działki nr 1/9, nr 8 i nr 9,-  na przebudowę i budowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia.

..
17.03.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

terenu położonego we wsi Raducz działka nr 345/2 na budowę Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. 

...
09.03.2015

OGŁOSZENIE

 
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.
...
26.02.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w miejscowości- obrębie Nowy Dwór Parcela działki nr 196 i nr 227, w obrębie PGR Nowy Dwór działki nr 1/9 , nr 8 i nr 9 - na przebudowę i budowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia

...
19.02.2015

OGŁOSZENIE

przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu szkolnego

...
16.02.2015

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór działka nr 8, Nowy Dwór Parcela działki nr 196 i nr 227, we wsi PGR Nowy Dwór działki nr 1/9 i nr 8 na przebudowę i budowę elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia

...
03.02.2015

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie: Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Muzeum energetyki wodnej i wiatrowej – Stary Młyn w Dolecku”

...
23.01.2015

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego  wykorzystanego do produkcji rolnej w 2015 r.

...

21.01.2015

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

...
Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2015 roku.
...
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nowy Kawęczyn
...
Informacja o Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi ...

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2015-01-21 11:08:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Osówniak
(2015-12-30 09:36:50)