Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje - 2014 rok

 

Data Opis Pobierz dokument
05.12.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m wraz z regulacją koryta rzeki Łupi na odcinku 32+850 km – 32+000 km w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn

...
05.12.2014

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Prandotów

...
12.11.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.:" Muzeum energetyki wodnej i wiatrowej - Stary Młyn w Dolecku " funkcjonującego jako element gospodarstwa agroturystycznego wraz z kortami tenisowymi             z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, które zostanie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 2445/2, 2445/3, 2445/4 i 1361 oraz niewielkich fragmentach działki nr 1371, w obrębie nr 3 Doleck, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, usytuowanych w rejonie km 41+400 do 41+500 rzeki Rawki,        

...
27.10.2014

INFORMACJA

o przeprowadzonych konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015

...
20.10.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór
Parcela, działki nr nr 124, 142, 143/4, 118, 119, 144/3,-na rozbudowę
elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowę
słupowej stacji transformatorowej.

..
15.10.2014

INFORMACJA

o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.

...

informacja

...

projekt uchwały

15.10.2014

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wydaniu postanowienia znak ZI.6220.4-6.2014 o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m wraz z regulacją koryta rzeki Łupi na odcinku 32+850 km – 32+000 km w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn ”

...
01.10.2014

ZAWIADOMIENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o zmianach dotyczących przedsięwzięcia: Muzeum energetyki wodnej i wiatrowej – Stary Młyn w Dolecku” funkcjonującego jako element gospodarstwa agroturystycznego wraz z kortami tenisowymi z zapleczem socjalnym oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, które zostanie zlokalizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 2445/2, 2445/3, 2445/4 i 1361 oraz niewielkich fragmentach działki nr 1371, w obrębie nr 3 Doleck, gmina Nowy Kawęczyn, powiat skierniewicki, województwo łódzkie, usytuowanych w rejonie km 41+400 do 41+500  rzeki Rawki”

pobierz
24.09.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór Parcela, działki nr 124, 142, 143/4, 118, 119, 144/3,-  na rozbudowę elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia oraz budowę słupowej stacji transformatorowej

pobierz
23.09.2014

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia  stwierdzajacego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m wraz z regulacją  koryta rzeki Łupi na odcinku 32+850 km  – 32+000 km w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn ”

pobierz
25.08.2014

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:                             zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na muzeum – dz.nr ewid. 2445/3,

budowie wiatraka pn „Koźlak” - dz.nr ewid. 2445/2,

budowie 4 kortów tenisowych z zapleczem technicznym i dwoma zbiornikami na ścieki - dz.nr ewid. 1361,

modernizacji upustu w istniejącym urządzeniu wodnym (jazie) - dz.nr ewid. 1361

przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego – poddasza, dróg i mostków - dz.nr ewid. 2445/4

pobierz
25.08.2014

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

"Budowie zbiornika wodnego „Strzyboga” wraz z urządzeniami technicznymi piętrzenia i  upustu wody o wysokości piętrzenia poniżej 1,0 m wraz z regulacją koryta rzeki Łupi na odcinku 32+850 km – 32+000 km w miejscowości Strzyboga, gmina Nowy Kawęczyn"

pobierz
15.07.2014

INFORMACJA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2014 r.

pobierz
18.07.2014

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

pobierz
20.06.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Psary, dz.dz. nr 100/6, 32/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48/3, 48/2, 49, 50, 205, 51/4, 51/1, 52, 53/1, 54/1 i 125 na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV (budowę drugiego toru).        
pobierz
16.06.2014

ZAWIADOMIENIE

Przewodnicząca Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 24 czerwca 2014 roku na godz. 11.00 posiedzenie XXXV-ej Sesji, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

pobierz
27.05.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Psary, dz. nr 100/6, 32/2, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48/3, 48/2, 49, 50, 205, 51/4, 51/1, 52, 53/1, 54/1 i 125 na przebudowę linii elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV (budowę drugiego toru).

pobierz
22.04.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Marianka III” w miejscowości Marianka, gmina Nowy Kawęczyn, w obrębie działek o nr ewidencyjnych : 20/1, 21/1 i 22/1 ”

pobierz
22.04.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Prandotów 

pobierz
07.04.2014

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Nowy Kawęczyn

informuje o wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania
"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy"

pobierz
18.03.2014

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu  postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Marianka III” w miejscowości Marianka, gmina Nowy Kawęczyn, w obrębie działek o nr ewidencyjnych : 20/1, 21/1 i 22/1 ”

pobierz
18.03.2014

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 707 na odcinku Skierniewice - Nowy Kawęczyn ”

pobierz
12.03.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego  dotyczącego wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na remoncie mostu przez rzekę Rawkę w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej  nr 1316 E relacji Pod Borem – Wilkowice - Kwasowiec – Jeruzal ”

pobierz
10.03.2014

OGŁOSZENIE

 
Wójt Gminy Nowy Kawęczyn
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gminy.
pobierz
07.03.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Nowy Dwór Parcela

pobierz
27.02.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla terenu położonego we wsi Budy Trzcińskie działki nr 55 i 54, Strzyboga działki nr 494, 495/1, 378, 516, 493 i 366 na budowę sieci energetycznej kablowej - linii kablowej średniego napięcia SN, linii kablowej niskiego napięcia NN, stacji trafo 15/0,4kV i posadowienie słupa linii SN  

 

pobierz
18.02.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla terenu położonego  we wsi Trzcianna, działka nr 35/1 na rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej polegającej na budowie garażu na samochód OSP.

pobierz
17.02.2014

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzjającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 707 na odcinku Skierniewice – Nowy Kawęczyn ”

pobierz
14.02.2014

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„ remoncie mostu przez rzekę Rawkę w miejscowości Nowy Dwór w ciągu drogi powiatowej nr 1316E relacji Pod Borem – Wilkowice - Kwasowiec – Jeruzal ”

pobierz
07.02.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla terenu położonego we wsi Stara Rawa, działki nr 300 i nr 306/2 na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x35mm2    

pobierz
30.01.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Trzcianna, działka nr 35/1 na rozbudowę istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej polegającej na budowie garażu na samochód OSP.

pobierz
30.01.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego  we wsi-obrębie Nowy Dwór Parcela, działki nr 201/1, 201/2, 202, 203, 211, 207, 210 na budowę linii kablowej średniego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia, stacji trafo 15/0,4kV - słupowej, przebudowę istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowę przyłącza kablowego wraz ze złączem

pobierz
29.01.2014

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „Marianka III” w miejscowości Marianka, gmina Nowy Kawęczyn, w obrębie działek o nr ewidencyjnych : 20/1, 21/1 i 22/1 ”

pobierz
28.01.2014

INFORMACJA

 

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2014 r.

 
pobierz
22.01.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Stara Rawa, działki nr 300 i nr 306/2 na budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4x35mm2   

pobierz
22.01.2014

OGŁOSZENIE

o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

pobierz
Projekt uchwały w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
w 2014 roku.
pobierz
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
Zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
Informacja o Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi pobierz
20.01.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w obrębie Strzyboga – działki nr 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294/1, 295, 296, 298, 299, 300, 301,302,303,243,161, 297- na rozbudowę linii napowietrznej poprzez budowę drugiego toru linii napowietrznej i kablowej wzdłuż istniejącej trasy z wymianą stanowisk słupowych oraz przebudową istniejącej stacji transformatorowej

pobierz
14.01.2014 ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 27 stycznia 2014 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Mienia Komunalnego i Finansów
pobierz
14.01.2014

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 24 stycznia 2014 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

pobierz
14.01.2014

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 13 stycznia 2014 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

pobierz
14.01.2014

ZAWIADOMIENIE

o zwołaniu na dzień 22 stycznia 2014 r. na godz. 10.00 posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

pobierz
10.01.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego we wsi Nowy Dwór Parcela, działki nr 201/1, 201/2, 202, 203, 211, 207, 210 na budowę linii kablowej średniego napięcia, linii kablowej niskiego napięcia, stacji trafo 15/0,4kV - słupowej, przebudowę istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia oraz budowę przyłącza kablowego wraz ze złączem.

pobierz
03.01.2014

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowy Kawęczyn o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla terenu położonego w obrębie Strzyboga – działki nr 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294/1, 295, 296, 298, 299, 300, 301,302,303,243,161, 297- na rozbudowę linii napowietrznej poprzez budowę  drugiego  toru linii napowietrznej i kablowej wzdłuż istniejącej trasy z wymianą stanowisk słupowych oraz przebudową istniejącej stacji transformatorowej

pobierz

 

Wytworzył:
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn
(2014-07-17)
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2014-01-07 13:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2014-12-05 16:12:08)