☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Piątek 20.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia, Obwieszczenia, Informacje 2022 rok

 

DATA

OPIS

DOKUMENT

19.05.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości Q ≥ 10 m3/h dla potrzeb zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w ramach rozbudowy istniejącego ujęcia”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

RG.6220.3-8.2021 - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ..

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
18.05.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 27 maja 2022 r. na godz. 13.00

..
18.05.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 26 maja 2022 r. na godz. 13.00

..
17.05.2022

ZAWIADOMIENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. 224 obręb Rawiczów”

Informacja o upublicznieniu decyzji ..

RG.6220.4-10.2021 - DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ..

Obwieszczenie o wydaniu decyzji ..

 
13.05.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Raducz” o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 132, obręb Raducz, gmina Nowy Kawęczyn”

..
13.05.2022

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

w sprawie  czynności inkasa  podatków lokalnych

..
09.05.2022

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o podpisaniu Rozporządzenia nr 17/2022 Wojewody Łódzkiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w województwie łódzkim.

..
02.05.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie: Kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, Kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, Kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, Słupów średniego napięcia, Słupów niskiego napięcia, Złączy kablowych SN.Lokalizacja inwestycji: Obręb Nowy Dwór Parcela: dz. nr ew. 142,143/1,146/3,124; Obręb Stara Rawa: dz. nr ew. 87,292, 306/1, 319/2,336/1, 336/2, 338,386; Obręb Doleck: dz. nr ew. 1358/1, 1358/4, 1358/5, 1359/1, 1371, 1385, 1732, 2080/3, 2239/1, 2239/3, 2239/5, 2240, 2445/1.

..
02.05.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Przebudowie placu szkoleń minersko – pirotechnicznych. Lokalizacja inwestycji: Raducz, obręb Raducz, dz. nr ew. 355; gm. Nowy Kawęczyn – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
28.04.2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Kawęczyn

..
27.04.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa boiska sportowego. Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew.: 65/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180; gm. Nowy Kawęczyn – fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..
19.04.2022
ZAWIADOMIENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym zmiany decyzji (z dnia 4 czerwca 2013r. znak: ZI.7624.1-11.2013) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1,2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą przewidzianą do realizacji na działce nr ewidencyjny 224 obręb Rawiczów, gmina Nowy Kawęczyn”.
..

15.04.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 20 kwietnia 2022 r. na godz. 14.00

..

14.04.2022

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

..

12.04.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

..

12.04.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 115153E w miejscowości Psary, działki ewid. nr32/2 i 125 obręb Psary, gmina Nowy Kawęczyn

..

12.04.2022

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN
w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania przez organizacje pożytku publicznego

..

04.04.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego po ponownym rozpatrzeniu przez organ pierwszej instancji dla inwestycji polegającej na:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4472B wraz z niezbędną infrastrukturą.

..

04.04.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

w sprawie wydania decyzjio ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE"

..

30.03.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 3, obręb Suliszew, gmina
Nowy Kawęczyn

..

28.03.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa boiska sportowego
Lokalizacja inwestycji: Trzcianna, obręb 0032 Trzcianna, dz. nr ew.: 65/2, 175, 176, 177, 178, 179, 180; gm. Nowy Kawęczyn fragment ograniczony liniami regulacyjnymi terenu inwestycji.

..

23.03.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

31 marca 2022 roku na godz.14.00 posiedzenie XXIX-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie

..

17.03.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
„Montaż urządzeń do poboru wody w otworach nr 1 i nr 2 na terenie działki nr 23/2 w miejscowości Kolonia Starorawska, gmina Nowy Kawęczyn”

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 29 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport, które odbędzie się dnia 28 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 25 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 24 marca 2022 r. na godz. 13.00

..

16.03.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 23 marca 2022 r. na godz. 12.00

..

11.03.2022

WÓJT GMINY NOWY KAWĘCZYN
ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - wspieranie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej upowszechniających kulturę fizyczną
i sport wśród społeczności lokalnych na terenie Gmin
y.

..

ogłoszenie

..

wzór oferty

10.03.2022

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. nr 101 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowy Kawęczyn   

Informacja o upublicznieniu decyzji...

RG.6220.2-11.2021- DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji...

 

08.03.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Ø 40 PE.

..

08.03.2022

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Nowy Kawęczyn

o ponownym rozpatrzeniu przez organ pierwszej instancji wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4472B wraz z niezbędną infrastrukturą.

..

17.02.2022

WYKAZ POMIESZCZEŃ

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY NA OKRES DO 3 LAT

..

17.02..2022

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ NA OKRES 2 LAT

..

15.02.2022

ZAWIADOMIENIE

WÓJTA GMINY NOWY KAWĘCZYN

o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW na dz. nr 101 w obrębie Nowy Dwór, gmina Nowy Kawęczyn”

..

11.02.2022

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych”

..

12.01.2022

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy w Nowym Kawęczynie zwołuje na dzień 

20 stycznia 2022 roku na godz.14.00 posiedzenie XXVIII-ej Sesji,

które odbędzie się w sali konferencyjnej OSP w Nowym Kawęczynie

..

12.01.2022

I N F O R M A C JA

dotycząca zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2022 r.

oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego

..

informacja

..

wniosek

..

załącznik do wniosku

..

klauzula informacyjna

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Mienia Komunalnego i Finansów, które odbędzie się dnia 18 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się dnia 17 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sport, które odbędzie się dnia 14 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, które odbędzie się dnia 13 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

04.01.2022

ZAWIADOMIENIE

o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r. na godz. 13.00

..

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Katarzyna
(2022-01-04 09:00:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Daria Broniarek
(2022-05-19 16:06:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 462544