ANDBART Usługi Elektryczne Andrzej Bartosik

 

96-100 Skierniewice ul.Łowicka 9

 

PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

 

45231400-9

 

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

 

NAZWA INWESTYCJI

:

Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

ADRES INWESTYCJI

:

Nowy Dwór Parcela przy ul, dz. 211

INWESTOR

:

Gmina Nowy Kawęczyn

ADRES INWESTORA

:

96-115 Nowy Kaweczyn nr.32

BRANŻA

:

ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

:

Andrzej Bartosik

DATA OPRACOWANIA

:

Wrzesień 2013 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót

:

Słownie:

 

WYKONAWCA :

 

INWESTOR :

Data opracowania Wrzesień 2013 r.

 

Data zatwierdzenia

2013-09 Nowy Dwór Parcela budowa oswietlenia ulicznego drogi nr.211 przedmiar.kst


OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
W chwili obecnej wzdłuż drogi gminnej na istniejących słupach linii napowietrznej zasilanej ze stacji nr 2-0814 obw. nr 01 w
miejsc. Nowy Dwór Parcela nie istnieje oświetlenie uliczne.

Zasilanie oświetlenia
W miejscowości Nowy Dwór Parcela przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego obejmującą podwieszenie przewodu AsXSn 2*
25mm2 na istniejących słupach linii napowietrznej n.n. (obwód nr 01 ze stacji trafo 2-0814). Projektowany obwód oświetleniowy
zasilony będzie z projektowanej skrzynki SON zamontowanej na słupie oznaczonym na rys. jako nr 65.
Na istniejących słupach wg rys nr 1 i 2 zamontować oprawy oświetlenia drogowego przeznaczone do wysokoprężnych lamp sodowych. Na słupach wg rys. nr 2 należy zamontować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5kA. Należy wykonać uziemienie prętowe
słupa oporność uziemienia R< 10 Oprawy należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu WP1. Podłączenie oprawy oświetleniowej, wykonać przewodami YDY 3*2,5mm2 w układzie przewodów TNS, przed oprawą zainstalować bezpiecznik typu SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową 4A. Rozdział przewodów PE i N dokonać pod zaciskiem prądowym, połączenia do przewodu oświetleniowego.
Obowiązującym systemem przeciw porażeniowym jest samoczynne odłączanie zasilania. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić na drodze pomiaru po zakończeniu prac.
Układ pomiarowy
Zgodnie z punktem 8 warunków przyłączenia układ pomiarowy bezpośredni, licznikiem energii czynnej jednofazowym jednostrefowym, zainstalowanym w typowej izolowanej skrzynce SON Zabezpieczenia przedlicznikowe typu S301C10A przystosować do zaplombowania. Zabezpieczenia zalicznikowe 6A.
Układ sterowania
Należy zamontować układ sterowania oświetleniem - typowy ze sterowaniem zegarem astronomicznym.
Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem przyjęto szybkie wyłączanie w układzie sieci TN-C. Realizacja ochrony następować będzie przez zadziałanie wkładki bezpiecznikowej w czasie poniżej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzętu należy
przyłączyć do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewód ten należy dodatkowo uziemić w miejscu przyłączenia do istniejącej sieci oraz na projektowanym słupie końcowym za pomocą uziemień szpilkowych do wartości poniżej 10 .
Całość prac montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i normami PN/E.


W chwili obecnej wzdłuż drogi gminnej na istniejących słupach linii napowietrznej zasilanej ze stacji nr 2-0820 obw. nr 03 w
miejsc. Nowy Dwór Parcela nie istnieje oświetlenie uliczne.

Zasilanie oświetlenia
W miejscowości Nowy Dwór Parcela przewiduje się budowę oświetlenia ulicznego obejmującą podwieszenie przewodu AsXSn 2*
25mm2 na istniejących słupach linii napowietrznej n.n. (obwód nr 03 ze stacji trafo 2-0820). Projektowany obwód oświetleniowy
zasilony będzie z projektowanej skrzynki SON zamontowanej na słupie oznaczonym na rys. jako nr 35.
Na istniejących słupach wg rys nr 1 i 2 zamontować oprawy oświetlenia drogowego przeznaczone do wysokoprężnych lamp sodowych. Na słupach wg rys. nr 2 należy zamontować ograniczniki przepięć typu BOP 0,5/5kA. Należy wykonać uziemienie prętowe
słupa oporność uziemienia R< 10 Oprawy należy zainstalować na wysięgnikach jednoramiennych typu WP1. Podłączenie oprawy oświetleniowej, wykonać przewodami YDY 3*2,5mm2 w układzie przewodów TNS, przed oprawą zainstalować bezpiecznik typu SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową 4A. Rozdział przewodów PE i N dokonać pod zaciskiem prądowym, połączenia do przewodu oświetleniowego.
Obowiązującym systemem przeciw porażeniowym jest samoczynne odłączanie zasilania. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzić na drodze pomiaru po zakończeniu prac.
Układ pomiarowy
Zgodnie z punktem 8 warunków przyłączenia układ pomiarowy bezpośredni, licznikiem energii czynnej jednofazowym jednostrefowym, zainstalowanym w typowej izolowanej skrzynce SON Zabezpieczenia przedlicznikowe typu S301C10A przystosować do zaplombowania. Zabezpieczenia zalicznikowe 6A.
Układ sterowania
Należy zamontować układ sterowania oświetleniem - typowy ze sterowaniem zegarem astronomicznym.
Ochrona przeciwporażeniowa
Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem przyjęto szybkie wyłączanie w układzie sieci TN-C. Realizacja ochrony następować będzie przez zadziałanie wkładki bezpiecznikowej w czasie poniżej 0,2s. Wszystkie styki ochronne opraw, osprzętu należy
przyłączyć do przewodu neutralno-ochronnego PEN. Przewód ten należy dodatkowo uziemić w miejscu przyłączenia do istniejącej sieci oraz na projektowanym słupie końcowym za pomocą uziemień szpilkowych do wartości poniżej 10 .
Całość prac montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i normami PN/E.


2013-09 Nowy Dwór Parcela budowa oswietlenia ulicznego drogi nr.211 przedmiar.kst


PRZEDMIAR

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Parceli gm.Nowy Kawęczyn przedmiar

1

45231400-9

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

1.1

 

Linia napowietrzna oświetlenia zasilana ze stacji transformatorowej nr. 2-0814

1 d.1.1

KNNR 5 1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie Śruba hakowa

szt.

 

 

 

 

7

szt.

7.000

 

 

 

 

 

RAZEM

7.000

2 d.1.1

KNNR 5 0902-01

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej

szt.

 

 

 

 

6

szt.

6.000

 

 

 

 

 

RAZEM

6.000

3 d.1.1

KNNR 5 0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

4 d.1.1

KNNR 5 0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35mm2

km.przew.

 

 

 

 

0.290

km.przew.

0.290

 

 

 

 

 

RAZEM

0.290

5 d.1.1

KNNR 5 0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

6 d.1.1

KNNR 5 0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III pręty uziemiające typu PA-8.5

m

 

 

 

 

12

m

12.000

 

 

 

 

 

RAZEM

12.000

7 d.1.1

KNNR 5 0605-01

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II

m

 

 

 

 

10

m

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000

8 d.1.1

KNNR 5 0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

1.2

 

Skrzynka SON

9 d.1.2

KNNR 5 1005-01

Montaż rur osłonowych stalowych na słupie

m

 

 

 

 

8

m

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

10 d.1.2

KNNR 5 1005-03

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

11 d.1.2

KNNR 5 1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.przew.

 

 

 

 

1

kpl.przew.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

1.3

 

Oprawy oświetleniowe

12 d.1.3

KNNR 5 1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

13 d.1.3

KNNR 5 0902-06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

14 d.1.3

KNNR 5 1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSe 70

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

15 d.1.3

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach5*4=20

m

 

 

 

 

20

m

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

1.4

 

Badania i pomiary

16 d.1.4

KNNR 5 1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar

 

 

 

 

1

pomiar

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

17 d.1.4

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

18 d.1.4

KNNR 5 1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe

szt.

 

 

 

 

5

szt.

5.000

 

 

 

 

 

RAZEM

5.000

2

45231400-9

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

2.1

 

Linia napowietrzna oświetlenia zasilana ze stacji transformatorowej nr. 2-0820

19 d.2.1

KNNR 5 1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie Śruba hakowa

szt.

 

 

 

 

13

szt.

13.000

 

 

 

 

 

RAZEM

13.000

20 d.2.1

KNNR 5 0902-01

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej

szt.

 

 

 

 

9

szt.

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

21 d.2.1

KNNR 5 0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej

szt.

 

 

 

 

4

szt.

4.000

 

 

 

 

 

RAZEM

4.000

22 d.2.1

KNNR 5 0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35mm2

km.przew.

 

 

 

 

0.550

km.przew.

0.550

 

 

 

 

 

RAZEM

0.550

23 d.2.1

KNNR 5 0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

24 d.2.1

KNNR 5 0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

2.2

 

Skrzynka SON

25 d.2.2

KNNR 5 1005-01

Montaż rur osłonowych stalowych na słupie

m

 

 

 

 

8

m

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

26 d.2.2

KNNR 5 1005-03

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg

szt.

 

 

 

 

1

szt.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

27 d.2.2

KNNR 5 1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.przew.

 

 

 

 

1

kpl.przew.

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

2.3

 

Oprawy oświetleniowe

28 d.2.3

KNNR 5 1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny

szt.

 

 

 

 

9

szt.

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

29 d.2.3

KNNR 5 0902-06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25

szt.

 

 

 

 

9

szt.

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

30 d.2.3

KNNR 5 1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSe 70

szt.

 

 

 

 

9

szt.

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

31 d.2.3

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach9*4=36

m

 

 

 

 

36

m

36.000

 

 

 

 

 

RAZEM

36.000

2.4

 

Badania i pomiary

32 d.2.4

KNNR 5 1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar

 

 

 

 

1

pomiar

1.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1.000

33 d.2.4

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników

szt.

 

 

 

 

2

szt.

2.000

 

 

 

 

 

RAZEM

2.000

34 d.2.4

KNNR 5 1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe

szt.

 

 

 

 

9

szt.

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

2013-09 Nowy Dwór Parcela budowa oswietlenia ulicznego drogi nr.211 przedmiar.kst


Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

Ilość

Cena jedn.

Wartość

Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Dworze Parceli gm.Nowy Kawęczyn przedmiar

1

45231400-9

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

1.1

 

Linia napowietrzna oświetlenia zasilana ze stacji transformatorowej nr. 2-0814

1 d.1.1

KNNR 5 1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie Śruba hakowa

szt.

7

 

 

2 d.1.1

KNNR 5 0902-01

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej

szt.

6

 

 

3 d.1.1

KNNR 5 0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej

szt.

2

 

 

4 d.1.1

KNNR 5 0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35mm2

km.przew.

0.290

 

 

5 d.1.1

KNNR 5 0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

szt.

2

 

 

6 d.1.1

KNNR 5 0907-05

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III pręty uziemiające typu PA-8.5

m

12

 

 

7 d.1.1

KNNR 5 0605-01

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu I-II

m

10

 

 

8 d.1.1

KNNR 5 0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

1

 

 

1.2

 

Skrzynka SON

9 d.1.2

KNNR 5 1005-01

Montaż rur osłonowych stalowych na słupie

m

8

 

 

10 d.1.2

KNNR 5 1005-03

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg

szt.

1

 

 

11 d.1.2

KNNR 5 1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.przew.

1

 

 

1.3

 

Oprawy oświetleniowe

12 d.1.3

KNNR 5 1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny

szt.

5

 

 

13 d.1.3

KNNR 5 0902-06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25

szt.

5

 

 

14 d.1.3

KNNR 5 1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSe 70

szt.

5

 

 

15 d.1.3

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach5*4=20

m

20

 

 

1.4

 

Badania i pomiary

16 d.1.4

KNNR 5 1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar

1

 

 

17 d.1.4

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników

szt.

2

 

 

18 d.1.4

KNNR 5 1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe

szt.

5

 

 

Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

 

2

45231400-9

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

2.1

 

Linia napowietrzna oświetlenia zasilana ze stacji transformatorowej nr. 2-0820

19 d.2.1

KNNR 5 1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie Śruba hakowa

szt.

13

 

 

20 d.2.1

KNNR 5 0902-01

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik przelotowy analogicznie - uchwyt przelotowy typu SO 140 dla linii izolowanej

szt.

9

 

 

21 d.2.1

KNNR 5 0902-02

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - poprzecznik narożny lub krańcowy analogicznie- uchwyt odciągowy tyou SO-34.96 dla linii izolowanej

szt.

4

 

 

22 d.2.1

KNNR 5 0905-01

Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35mm2

km.przew.

0.550

 

 

23 d.2.1

KNNR 5 0906-03

Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych

szt.

2

 

 

24 d.2.1

KNNR 5 0611-01

Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie

szt.

2

 

 

2.2

 

Skrzynka SON

25 d.2.2

KNNR 5 1005-01

Montaż rur osłonowych stalowych na słupie

m

8

 

 

26 d.2.2

KNNR 5 1005-03

Montaż skrzynek rozdzielczych o masie do 30 kg

szt.

1

 

 

27 d.2.2

KNNR 5 1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m

kpl.przew.

1

 

 

2.3

 

Oprawy oświetleniowe

28 d.2.3

KNNR 5 1002-01

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie Wysięgnik jednoramienny

szt.

9

 

 

29 d.2.3

KNNR 5 0902-06

Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik SV 19.25

szt.

9

 

 

30 d.2.3

KNNR 5 1004-02

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku OUSe 70

szt.

9

 

 

31 d.2.3

KNNR 5 0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x2.5mm2 w wysięgnikach9*4=36

m

36

 

 

2.4

 

Badania i pomiary

32 d.2.4

KNNR 5 1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

pomiar

1

 

 

33 d.2.4

KNNR 5 1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)uzim ochronników

szt.

2

 

 

34 d.2.4

KNNR 5 1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) oprawy oświetleniowe

szt.

9

 

 

Razem dział: Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

 

Ogółem wartość kosztorysowa robót

 

Słownie:

2013-09 Nowy Dwór Parcela budowa oswietlenia ulicznego drogi nr.211 przedmiar.kst


TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiały

Sprzęt

RAZEM

1.1

Linia napowietrzna oświetlenia zasilana ze stacji transformatorowej nr. 2-0814

 

 

 

 

1.2

Skrzynka SON

 

 

 

 

1.3

Oprawy oświetleniowe

 

 

 

 

1.4

Badania i pomiary

 

 

 

 

1

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

 

 

 

 

2.1

Linia napowietrzna oświetlenia zasilana ze stacji transformatorowej nr. 2-0820

 

 

 

 

2.2

Skrzynka SON

 

 

 

 

2.3

Oprawy oświetleniowe

 

 

 

 

2.4

Badania i pomiary

 

 

 

 

2

Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii n.n.

 

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

 

Słownie: