☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Niedziela 29.03.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Data Opis Pobierz dokument
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/93/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/92/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/91/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/90/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/89/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Nowy Kawęczyn na rok szkolny 2019/2020
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/88/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/87/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/86/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2020
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/85/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/84/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/83/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2020-2028
/
30.12.2019
Uchwała Nr XIV/82/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
/
06.12.2019
Uchwała Nr XIII/81/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
/
06.12.2019
Uchwała Nr XIII/80/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
06.12.2019
Uchwała Nr XIII/79/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
/
06.12.2019
Uchwała Nr XIII/78/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
/
06.12.2019
Uchwała Nr XIII/77/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 grudnia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz składanej przez właściciela nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
/
21.11.2019
Uchwała Nr XII/76/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
/
21.11.2019
Uchwała Nr XII/75/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
21.11.2019
Uchwała Nr XII/74/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
/
21.11.2019
Uchwała Nr XII/73/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2016-2020
/
21.11.2019
Uchwała Nr XII/72/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez Gminę Nowy Kawęczyn na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
/
21.11.2019
Uchwała Nr XII/71/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
/
21.11.2019
Uchwała Nr XII/70/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 21 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2020 r.
/
25.09.2019
Uchwała Nr XI/69/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
/
25.09.2019
Uchwała Nr XI/68/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
25.09.2019
Uchwała Nr XI/67/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
/
25.09.2019
Uchwała Nr XI/66/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Kawęczyn oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Kawęczyn
/
26.08.2019
Uchwała Nr X/65/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
/
26.08.2019
Uchwała Nr X/64/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
26.08.2019
Uchwała Nr X/63/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
/
26.08.2019
Uchwała Nr X/62/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 26 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Wójta Gminy Nowy Kawęczyn
/
24.06.2019
Uchwała Nr IX/61/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
/
24.06.2019
Uchwała Nr IX/60/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
24.06.2019
Uchwała Nr IX/59/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Nowy Kawęczyn
/
24.06.2019
Uchwała Nr IX/58/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
/
24.06.2019
Uchwała Nr IX/57/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
/
24.06.2019
Uchwała Nr IX/56/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
/
24.06.2019
Uchwała Nr IX/55/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Nowy Kawęczyn wotum zaufania
/
30.05.2019
Uchwała Nr VIII/54/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025
/
30.05.2019
Uchwała Nr VIII/53/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
30.05.2019
Uchwała Nr VIII/52/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
/
30.05.2019
Uchwała Nr VIII/51/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres łączny powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym
/
30.05.2019
Uchwała Nr VIII/50/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
/
30.05.2019
Uchwała Nr VIII/49/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
/
06.05.2019
Uchwała Nr VII/48/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019 – 2025
/
06.05.2019
Uchwała Nr VII/47/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
/
06.05.2019
Uchwała Nr VII/46/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 maja 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
/
06.05.2019
Uchwała Nr VII/45/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
/
28.03.2019
Uchwała Nr VI/44/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/43/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/42/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019 – 2025
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/41/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/40/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/39/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/38/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/37/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/36/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku
pobierz
28.03.2019
Uchwała Nr VI/35/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2019 roku
pobierz
28.02.2019
Uchwała Nr V/34/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019 – 2025
pobierz
28.02.2019
Uchwała Nr V/33/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
pobierz
28.02.2019
Uchwała Nr V/32/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lutego 2019 r.
w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
pobierz
25.01.2019
Uchwała Nr IV/31/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
pobierz
25.01.2019
Uchwała Nr IV/30/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 stycznia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
pobierz
25.01.2019
Uchwała Nr IV/29/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
25.01.2019
Uchwała Nr IV/28/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2019 – 2025
pobierz
25.01.2019
Uchwała Nr IV/27/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
pobierz
25.01.2019
Uchwała Nr IV/26/2019
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 25 stycznia 2019 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Katarzyna Sawicka
(2019-03-01 09:32:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Sawicka
(2020-02-05 11:02:12)
 
 
ilość odwiedzin: 820461

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X