☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Środa 26.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2015

Data Opis Pobierz dokument
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/64/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia  2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/63/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia  2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/62/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/61/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/60/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy prawa służebności przesyłu

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/59/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawienie wprowadzania opłaty targowej na terenie gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/58/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/57/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/56/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2015-2019

pobierz
16.12.2015
Uchwała  Nr XIII/55/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

pobierz
9.11.2015
Uchwała  Nr XII/54/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
pobierz
9.11.2015
Uchwała  Nr XII/53/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
pobierz
9.11.2015
Uchwała  Nr XII/52/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
pobierz
9.11.2015
Uchwała  Nr XII/51/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2016 r.
pobierz
9.11.2015
Uchwała  Nr XII/50/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki i kredytów
pobierz
9.11.2015
Uchwała  Nr XII/49/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2015-2019 
pobierz
9.11.2015
Uchwała  Nr XII/48/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
pobierz
29.09.2015
Uchwała  Nr XI/47/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Nowy Kawęczyn porozumienia i złożenie wniosku wspólnie z Powiatem Skierniewickim i Gminą Kowiesy dotyczącego przygotowania i realizacji projektu pn. „Stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju obszaru funkcjonalnego intensywnego rolnictwa w Województwie Łódzkim poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej z siecią drogową TNT w części wschodniej Powiatu Skierniewickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
pobierz
10.09.2015
Uchwała  Nr X/46/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
pobierz
10.09.2015
Uchwała  Nr X/45/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zwolnienia z obowiązku organizowania przetargu na wydzierżawienie nieruchomości
pobierz
10.09.2015
Uchwała  Nr X/44/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 10 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
pobierz
28.07.2015
Uchwała  Nr IX/43/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
 
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/42/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/41/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/40/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowym Kawęczynie
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/39/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany nieruchomości
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/38/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/37/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2015-2019 
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/36/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
pobierz
23.06.2015
Uchwała  Nr VIII/35/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
pobierz
5.05.2015
Uchwała  Nr VII/34/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 5 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
5.05.2015
Uchwała  Nr VII/33/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
pobierz
5.05.2015
Uchwała  Nr VII/32/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 5 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu do realizacji pod nazwa „Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Trzciannie w gminie Nowy Kawęczyn” nr WND-POKL.09.01.01-10-015/15 w ramach naboru zamkniętego Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/31/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/30/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/29/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/28/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych
kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowy Kawęczyn
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/27/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/26/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie miejscowego planu za gospodarowania przestrzennego
gminy Nowy Kawęczyn obejmującego obszar we wsi Prandotów
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/25/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2015 roku
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/24/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zaciągnięciapoĘczkiz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/23/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/22/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie udzielenia dotacji na budowę boiska do gry w koszykówkę
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/21/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
pobierz
31.03.2015
Uchwała  Nr VI/20/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 31 marca 2015 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2015-2019
pobierz
26.02.2015
Uchwała  Nr V/19/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stawki tej opłaty
pobierz
26.02.2015
Uchwała  Nr V/18/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
pobierz
26.02.2015
Uchwała  Nr V/17/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 26 lutego 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2015 -2019 
pobierz
29.01.2015
Uchwała  Nr IV/16/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu skierniewickiego
pobierz
29.01.2015
Uchwała  Nr IV/15/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
pobierz
29.01.2015
Uchwała  Nr IV/14/2015
Rady Gminy w Nowym Kawęczynie
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn
na lata 2015-2019
pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ilona Osówniak
(2015-11-10 12:59:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Ilona Osówniak
(2016-01-13 11:01:54)
 
 
ilość odwiedzin: 805261

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X