☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Nowy Kawęczyn

Środa 26.02.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały 2013

 

Data Opis Pobierz dokument
30.12.2013

UCHWAŁA NR XXXI/161/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
30.12.2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013-2017

pobierz
30.12.2013

UCHWAŁA NR XXXI/159/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady

pobierz
30.12.2013

UCHWAŁA NR XXXI/158/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy

pobierz
30.12.2013

UCHWAŁA NR XXXI/157/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/156/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/155/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2016 w Gminie Nowy Kawęczyn

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/154/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy kawęczyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/153/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na wydzirżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/152/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie nieruchomości

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/151/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/150/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/149/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/148/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy

pobierz
12.11.2013

UCHWAŁA NR XXX/147/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy do obliczania podatku rolnego w 2014 r.

pobierz
30.10.2013

UCHWAŁA NR XXIX/146/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

pobierz
27.09.2013

UCHWAŁA NR XXVIII/145/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie projektu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa, i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn"

pobierz
27.09.2013

UCHWAŁA NR XXVIII/144/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu 

pobierz
27.09.2013

UCHWAŁA NR XXVIII/143/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
27.09.2013

UCHWAŁA NR XXVIII/142/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013-2017

pobierz
21.08.2013

UCHWAŁA NR XXVII/141/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pobierz
21.08.2013

UCHWAŁA NR XXVII/140/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

pobierz
21.08.2013

UCHWAŁA NR XXVII/139/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Nowy Dwór-Parcela, Stara Rawa i Helenków w gminie Nowy Kawęczyn"

pobierz
21.08.2013

UCHWAŁA NR XXVII/138/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
21.08.2013

UCHWAŁA NR XXVII/137/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013-2017

pobierz
05.08.2013

UCHWAŁA NR XXVI/136/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pobierz
05.08.2013

UCHWAŁA NR XXVI/135/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy

pobierz
05.08.2013

UCHWAŁA NR XXVI/134/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawiezmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
05.08.2013

UCHWAŁA NR XXVI/133/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013-2017

pobierz
28.06.2013

UCHWAŁA NR XXV/132/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2016 w Gminie Nowy Kawęczyn

pobierz
28.06.2013

UCHWAŁA NR XXV/131/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
28.06.2013

UCHWAŁA NR XXV/130/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy NOwy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013-2017

pobierz
28.06.2013

UCHWAŁA NR XXV/129/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowy Kawęczyn, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

pobierz
31.05.2013

UCHWAŁA NR XXIV/128/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie likwidacji punktu przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie

pobierz
31.05.2013

UCHWAŁA NR XXIV/127/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
31.05.2013

UCHWAŁA NR XXIV/126/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
31.05.2013

UCHWAŁA NR XXIV/125/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013-2017

pobierz
31.05.2013

UCHWAŁA NR XXIV/124/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

pobierz
31.05.2013

UCHWAŁA NR XXIV/123/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

pobierz

uchwała

pobierz

sprawozdanie

27.02.2013

UCHWAŁA NR XXIII/122/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

pobierz
27.02.2013

UCHWAŁA NR XXIII/121/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn wraz z prognozą długu na lata 2013-2017

pobierz
27.02.2013

UCHWAŁA NR XXIII/120/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

pobierz
27.02.2013

UCHWAŁA NR XXIII/119/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Kawęczyn w 2013 roku

pobierz

30.01.2013

UCHWAŁA NR XXII/118/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie zamiaru likwidacji punktu przedszkolnego funkcjonującego w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Trzciannie

pobierz

30.01.2013

UCHWAŁA NR XXII/117/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości, trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

pobierz

30.01.2013

UCHWAŁA NR XXII/116/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nowy Kawęczyn

pobierz

30.01.2013

UCHWAŁA NR XXII/115/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku

pobierz

30.01.2013

UCHWAŁA NR XXII/114/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

pobierz

30.01.2013

UCHWAŁA NR XXII/113/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 roku

pobierz

30.01.2013

UCHWAŁA NR XXII/112/2013

RADY GMINY W NOWYM KAWĘCZYNIE

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Kawęczyn na lata 2013-2016

pobierz

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sylwia Pijanka
(2013-02-28 14:31:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Pijanka
(2014-04-16 13:48:04)
 
 
ilość odwiedzin: 805286

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X